ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1.            Taraflar

İşbu Kullanıcı & Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); https://www.viagardenia.com/ uzantılı internet sitesi (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) vasıtasıyla faaliyet yürüten “Konacık Mah. Atatürk Blv. No: 212/6 Bodrum Muğla” adresinde mukim Karya Yatırım ve Tarım A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ve Site’ye üye olan veya üye olmadan Site’den faydalanan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında tanzim edilmiş olup, bundan böyle Şirket ve Üye müştereken “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2.            Konu

İşbu Sözleşme'nin konusu; Üye’nin Site’den faydalanma şartlarının belirlenmesi ve Site aracılığıyla sergilenen ürün ve ifa edilen hizmetlerin Şirket tarafından Üye’ye elektronik ortamda sunumunu içermektedir.

3.            Yükümlülükler

Şirket; mücbir sebepler hariç olmak üzere, Üye’nin, Site’de sunulan hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 

Üye, site içindeki faaliyet iletişimlerinde genel ahlaka ve kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarına halel getiren, fikri ve sınai haklara aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk yalnızca Üye üzerinde olur ve bu durumda Şirket yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve bunlar hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

Üye’nin; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının güvenliği ile ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Sisteme giriş araçlarının güvenliği, bu bilgilerin saklanması, üçüncü kişilere karşı korunması gibi hususlarda Üye’nin ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirket’in, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket; Üye tarafından kendisine iletilen verilerin doğruluğunu ya da güncelliğini araştırmakla ve bu bilgilerin güvenli ve hukuka uygun olduğunu taahhüt veya garanti etmekle yükümlü değildir. Şirket söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya eksik olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Üye, Şirket’in yazılı muvafakati olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, üçüncü bir kişiye devredemez.

4.            Yürürlük

Üye tarafından; üye kaydı yaparak ya da üye olmadan devam ettiği esnada işbu sözleşme ile alakalı onay kutusuna yapılan işaretleme ile Üye’nin işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlaşılır. İşbu sözleşme; Üye tarafından Site’ye üye olunduğu anda karşılıklı olarak yürürlüğe girer. Üye olmadan devam edilmesi halinde ise sözleşme, onay kutusuna yapılan işaretleme ile akdedilmiş sayılır ve karşılıklı olarak yürürlüğe girer.

5.            Kişisel Verilerin Korunması

Şirket tarafından; kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum amacıyla ‘İnternet Sitesi Müşteri Aydınlatma Metni’ yayımlanmıştır. Söz konusu metin ile Üye’nin hangi kişisel bilgilerinin ne şekilde işlenip, aktarılacağı açıklanmış; Üye yasal hakları hususunda detaylıca bilgilendirilmiştir.

İşbu Sözleşmenin onaylanması ile Üye; kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatmayı okuyup, idrak ettiğini kabul ve beyan eder.

6.            Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme; herhangi bir sebeple taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal eden Üye’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7.            Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler Şirket tarafından ifa edilemez hale gelirse, Şirket bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

8.            Revizyon

Şirket, ticari çıkarlar ve mevzuat hükümlerinde değişiklikler sebebiyle Site’de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Site’de yayımlanan değişikliklerin takibi Üye’nin sorumluluğundadır.

9.            Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara iletilecek olan tüm bildirimler, Üye tarafından bu sözleşme veya başka bir işlem esnasında Şirket’e iletilen adres veya e-posta adresine gönderilecektir. Üye; işbu Sözleşme esnasında belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligat/bildirimlerin geçerli sayılacağını peşinen kabul eder.

10.         İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.