MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz KARYA YATIRIM VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara www.viagardenia.com/kurumsal/kvkk üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetleri gereğince satış ve satış sonrası hizmetler, garanti hizmetleri, şikayet ve talep başvuruları, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar gereğince fiziken yüz yüze, telefon, e-posta, internet sitesi, çağrı merkezi, bayilerimiz vasıtası ile veya şirketimiz ile iletişim kurmuş olduğunuz kanallar üzerinden kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir. 

Veri kategorisi:

1.Kimlik

İşlenecek Kişisel Veriler:

İsim-soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz

2.İletişim

İşlenecek Kişisel Veriler:

Telefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi-lokasyon

3.Finans

İşlenecek Kişisel Veriler:

Vergi numarası, fatura bilgileri, banka hesap bilgileri

4.Diğer

İşlenecek Kişisel Veriler:

Sosyal medya hesap uzantıları, kişisel ilgi alanları, çerez politikasına uygun olarak IP bilgileri, hukuki işlem, fiziksel

mekan güvenliği kapsamında görsel kayıt verisi, işlem güvenliği verisi, çağrı merkezi işitsel kayıt verisi

Şirketimiz;

A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,

C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması

D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla;

Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir. 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.


      i.        Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, arge, işlem güvenliği) çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, (A,B,C,D)

     ii.        Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası,

   iii.        Şirketin dahil olduğu global şirket faaliyetlerinin sürekliliği, (A, B, C, D)

   iv.        Müşteri memnuniyeti, anket etkinlik, talep ve şikayet yönetimi (A,B,C,D)

     v.        Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması, (A,B,C,D)


Yukarıda yer alan kişisel verilerinize ilişkin Kanundan kaynaklanan işleme sebep ve amaçları parantez içerisinde bilgilerinize sunulmuştur.

Açık Rızanınız Bulunması Halinde;

      i.        Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı ve yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Google Analytics, Amazon Web Services, Iyzico Sanal Pos, Minerva platformlarına kişisel verileriniz aktarılacaktır.

     ii.        Satış, teslim ve teknik servis hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesinin arttırılması amacıyla tarafınıza hızlı hizmetin sağlanması amacıyla lokasyon bilgileriniz işlenecektir.

 Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılacaktır.

 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz bu amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile yurtdışına aktarılabilecektir. Yurtdışına veri aktarımı amacı, şirketin kullandığı yazılımlara ulaşım, yurtdışında yerleşik server veya bulut ortamında verilerin muhafazası, şirketin dahil olduğu global grup organizasyonu gereğince satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari karar süreçlerinin yönetilmesidir.

 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

      i.        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

     ii.        Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,

   iii.        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   iv.        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     v.        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

   vi.        Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

  vii.        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 viii.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.viagardenia.com  uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.